Municipal Water Recycling: A Solution for Texas - Aqua Bio